Atık Broşürü

http://www.4shared.com/file/114795578/9be1ee3b/atik_brosuru.html

Atıklarınızı tanıyın ve uygun atık yönetimini uygulayın

Tüm işletmelerde yapılan her işlemde atık üretilebilir. Fakat üretilen her atığı, atık olarak değil, türlerine göre ayırmak gerekir. Oluşan bu atıklar, hammadde ve ürün kaybına yol açarken aynı zamanda atıkların depolanması, taşınması ve bertarafı için de ilave maliyetler gerektirdiğinden, atık tanımlamalarının doğru yapılması ve atıklar için doğru bir atık yönetimi programı uygulanması gerekir.

Evsel nitelikli (tehlikeli olmayan) atıklar
Yasal olarak tehlikeli atık sayılmayıp, normal belediye hizmeti ile toplanıp taşınan, evsel çöp depolama sahalarında bertaraf edilebilen, ayırma yolu ile geri kazanılabilen, kompost yapılabilen veya yakılabilen evsel veya endüstri kökenli atıklardır. Mutfak çöpleri, ofis çöpleri vb. gibi atıklar.

Özel atıklar (tehlikesiz / tehlikeli ara kategori atıkları)
Yasal olarak evsel katı atık sınıfı dışında kalan ancak evsel atıklara göre farklı yöntemlerle toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken atıklardır. Yönetmelikte bu atıklar tıbbi atıklar, atık yağlar, tarama çamurları, jips ve yakma fırını külleri olarak verilmiştir.

Tıbbi atıklar
Hastane, sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri ve laboratuvarlardan kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte kimyasal ve farmosotik atıklar, kesici ve delici malzemeler ve sıkıştırma kaplarıdır.

Radyoaktif atıklar
Araştırma, tıp ve teknoloji uygulamalarından çıkan radyoaktivite taşıyan atıklardır. Nükleer santraller ve nükleer silahlarla ilgili çalışmalardan çıkan atıklar yüksek radyoaktiviteli ve araştırma merkezleri ve hastanelerden çıkan atıklar da düşük radyoaktiviteli olarak iki alt gruba ayrılabilirler. Bu tür atıkların tehlikeli atık depolama tesislerinden de daha fazla güvenlikli bertaraf tesislerinde depolanmaları gerekmektedir.

Tehlikeli atıklar
Evsel ya da sanayi kökenli olabilen ve de yasal olarak tehlikeli sınıfına giren, toplanmaları, taşınmaları ve bertarafları için ek insan sağlığı ve çevre koruma önlemleri alınan atıklardır. Tehlikeli atıklar;
− Boya ve vernik kalıntıları,
− Motor, makine ve türbin yağları,
− Organik solventler,
− Yağlı bez ve eldivenler,
− Eski piller ve aküler,
− Floresan lambalar,
− Pestisitler,
− Asbest içeren maddeler,
− Filtre tozları
− Siyanür içeren sertleştirme tuzları
− Tehlikeli madde kalıntıları içeren ambalaj malzemesi atıkları
− Metal içeren boya ve fosfat çamuru gibi maddelerdir.

Maddeler,
• Patlayıcı (yanmaya eğilimli ya da diğer maddelerin yanmasına neden olma),
• Korozif (aşırı asidik ve bazik özelliğiyle çeliği aşındırabilen ya da organizmalara zarar veren),
• Reaktif (patlayabilen ya da toksik siyanür ve sülfür gazı üreten)
• Toksik (zehirli madde içeren) ise tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.
Karışımlar, kalıntılar ve tehlikeli madde içeren bileşimler de tehlikeli atık olarak işlem görmelidir.
Birçok tehlikeli madde, risklerini azaltacak özel önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu madddeler kullanıcılar tarafından kontrol altında değildir ve bu maddelerle temastabulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.

Atıkları kontrol edip değerlendirirken,
• Kaynakta azaltma/önleme: Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kaynağında üretilmemesidir.
• Geri dönüşüm: Atık içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazanımı ya da tekrar kullanılmasıdır. Yağ ve solvent kazanımı gibi.
• Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik ya da kimyasal arıtma ile daha az tehlikeli hale getirilebilir.
• Bertaraf: Değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık üreticisinin sorumlulukları:
• Atık düzeyini en az düzeye indirmek,
• Atıkların zararlı etkileri en az düzeye indirecek atık yönetimini sağlamak,
• Üretilen atıklarla ilgili kayıt tutmak,
• Ürettiği atıklara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak,
• Atık analizi için yapılan harcamaları karşılamak,
• Atık beyan formunu her yıl doldurmak, Çevre Bakanlığı’na göndermek ve yönetmelikteki atık tanımlama kodunu kullanmak,
• Atıklarını gerekli harcamaları sağlayarak bertaraf ettirmek,
• Atıkların yönetmeliğe uygun olarak geçici depolanmasını sağlamak,
• Atıkların depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda, atık taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedürlere uymak,
• Atıkları fabrika sınırları içinde tesislerden ve binalardan uzakta beton saha üzerinde standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici muhafaza etmek, uygun şekilde etiketlendirmekle sorumludur.

http://www.4shared.com/file/114795578/9be1ee3b/atik_brosuru.html