Kimdir

Galileo Galilei

(1564-1642) "Kainat dediğimiz kitap ,yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz.O, matematik dilinde yazılmış;harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir.Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur." Babası profesyonel bir müzisyen olan Galileo İtalya'nın eğik kulesi ile ünlü Pisa kentinde dünyaya geldi. Rönesans'ın son döneminde yaşayan Galileo Descartes,Kepler, Shakspeare ve Francis Bacon gibi ünlülerle çağdaştı.

Farabi

(870-950) Farabi, Türk-İslam düşünürü, İslam disiplini içinde yetişmiş Türk düşünürlerinin en büyüğüdür. Ortaçağ’da yaşamıştır (870-950). Aristoteles’in felsefesini İslâmi açıdan yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır. İslam felsefe geleneğinde Aristoteles "ilk öğretmen", onun yetkin yorumcusu Farabi ise, "ikinci öğretmen" olarak nitelenir. Amacı, Aristoteles'i, biraz da Plotinos'un yardımıyla, İslam diniyle uzlaştırmaktı... Bununla da yetinmemiş, İslam dinini de bilimle uzlaştırmaya çalışmıştır.

El-Harizmi (Harezmi)

(780 - 850) Harizmi, 9. yy’ın ilk yarısında matematikte en önemli devri yaşatan, Batıda daha çok 12. yy’dan itibaren tanınan büyük bir Türk matematik bilginidir. Bugünkü cebir ve trigonometrinin kurucusu sayılır. Avrupalıların en çok yararlandığı bir matematikçidir. Rakamları da Avrupa’ya öğreten yine Harizmi olmuştur. Eserlerinin birçoğu Latince'ye çevrilmiştir. Descartes'e kadar batı bilim dünyasında egemen olan Harizmi ve Harizmi cebiriydi. Bu nedenle Harizmi dünya çapında bir matematikçidir. Batılı kaynaklar da bunu böyle yazmaktadır. En önemli eseri, "Cebir ve Mukayese Hesabı" dır.

El-Biruni

(973 - 1048) Orta Asya'lı büyük bilgin El Biruni, 4 Eylül 973 yılında Harezm'in başkenti Kath yakınlarında doğdu. İlk öğrenimini Yunan'lı bir bilginden aldı. Tanınmış ve seçkin bir aileden gelen Harezm'li matematikçi ve gökbilimci birisi tarafından evlat edinen El Biruni, ilk çalışmalarını bu alimin yanında yaptı. İlk eseri, Asar-ül-Bakiye' dir. El Biruni, o zamanın bilginleriyle Buhara'da tanışmış, evrenin yapısı, serbest düşme ve diğer fizik yasalarını ve bölünmez parçacıklar üzerinde mektupla yaptığı bazı tartışmalar vardır. 1010 yılında El-Memun Akademisi'ne kabul edildi.

Ebu'l Vefa

(940-998) EBU'L VEFA (Buzcan 940 - Bağdat 998), özellikle VI-VII. yy.'larda ortaya konmuş olan Hint Matematik modelleri ile Sabit bin Kurra ve El Battani'nin eserlerinin ışığı doğrultusunda, ortaya koyduğu yeni trigonometri bilgileri matematik için büyk bir önem taşır. Ebu'l Vefa'nın eserleri, Orta Çağ Doğu Matematikçileri arasında olduğu kadar, kendisinden sonraki yıllarda, bu konuda araştırma yapan Batı Matematikçileri arasında da kaynak eser olarak kullanılmıştır. Özellikle küresel trigonometride sinüs konusunu bilimsel bir düşünce içinde ilk inceleyen Ebu'l Vefa'dır.

Diyofantus

(210-290) Yunan Matematikçisi. (Yaklaşık 210-Yaklaşık290) Yaşamı hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Yunan matematiğine Cebir'i sokan kişi sayılı r. Diyofantus, matematik problemlerinin çözümünde bugün cebirsel yöntem diye nitelendirebileceğ imiz bir yöntem (ve buna bağlı bir simgeler dizgesi) geliştirdi. Diyofantus'un yapıtları Ortaçağ sü resince Araplarca muhafaza edildi ve daha sonra XVI. yy.'da Latince'ye çevrildi. Diyofantus'un en iyi bilinen çalışmaları çözümleri tamsayı olması istenen cebirsel denklemler üzerinedir.

D'Alembert

(1717 - 1783) Jean Le Rond d'Alembert adı, Notre Dame de Paris yöresinde küçük bir kilisenin adı olan Saint-Jean-Le Rond'tan gelmektedir. Chevalier Destouches'in gayri meşru oğlu olan d'Alembert, annesi tarafından gizlice Saint-Jean-Le Rond kilisesinin basamaklarına bırakılmıştı. Çocuğu sabahın erken saatlerinde kilisenin basamakları üstünde uyurken, kiliseye gelen papaz buldu. Belediye ilgilileri, çocuğu fakir bir camcının karısına verdiler. Daha sonra annesinin ve babasının kim olduğu anlaşıldıysa da bu iyilik sever kadından çocuğu ne almaya ne de istemeye gelen oldu.

Clement Ader

(1841 Fransa - 1925 Fransa) İlk kez mikrofon ve tiyatrofonu icat eden ve yaptığı ilk basit uçakla ilk uçuşu gerçekelştiren ve uçakçılığın babası ünvanı verilen Fransız mühendis. Gençliğinde hava yolculuğunu kafasına koyan Ader, mühendis olduktan sonra tenekeden bir bisikletle balon yapmayı başardı. Eole adını verdiği uçakla 50 metre kadar uçtu (1980, Ekim 9). Bu uçağın iskeleti ipekle kaplanmıştı ve bir yarasaya benziyordu. Uçağın hareketini dörder paletli üç pervane sağlıyordu. İlk denemesini başarıyla bitirdi. Ama sonraki denemeleri başarısızlıklarla sonuçlandı.

Sayfalar

RSS - Kimdir beslemesine abone olun.